તમારો OJAS તલાટી કન્ફર્મેશન નંબર જાણો | Talati Confirmation Number 2023

Nikhil Sangani

Rate this post

Talati Confirmation Number 2023: તેમનો લેખ તલાટી કમ મંત્રી કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે જરૂરી કન્ફર્મેશન નંબર કેવી રીતે મેળવવો તેની સંપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરે છે. તમે અહીંથી તલાટી કમ મંત્રી અરજી ફોર્મનો કન્ફર્મેશન નંબર જાણી શકો છો. નીચે આપેલ પ્રક્રિયાને અનુસરીને તમે તમારો કન્ફર્મેશન નંબર જાણી શકો છો.

Talati Confirmation Number 2023

બોર્ડનું નામ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ
પોસ્ટનું નામ Talati Cum Mantri (ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી) Class – 3
જાહેરાત નંબર GPSSB/202122/10
Talati Exam Date  જાણ કરવામાં આવશે 
કોલ લેટર ડાઉનલોડ તારીખ જાણ કરવામાં આવશે 
સત્તાવાર વેબસાઇટ https://gpssb.gujarat.gov.in
તલાટી કમ મંત્રી કોલ લેટર ડાઉનલોડ  અહીં ક્લિક કરો
OJAS તલાટી કમ મંત્રી કન્ફર્મેશન નંબર
➤ સૌ પ્રથમ તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પર જવાનું રહેશે. તે પછી તમારે વેબસાઈટના મેનૂમાં જઈને ગેટ કન્ફર્મેશન નંબર પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
➤ ગેટ કન્ફર્મેશન નંબર મેનુ પર જઈને, તમારે નીચેની વિગતો ભરવાની રહેશે અને પછી તમે તમારો તલાટી પરીક્ષા કન્ફર્મેશન નંબર જાણી શકશો.
OJAS Talati Confirmation Number : 
1. Enter Talati Advt Number
2. તમારો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો (તલાટી ફોર્મ ભરવા માટે આપેલ મોબાઈલ નંબર)
3. તમારી જન્મદિવસની તારીખ દાખલ કરો
Talati Confirmation Number અહીં ક્લિક કરો
➤ હવે આપેલ ગેટ કન્ફર્મેશન નંબર પર ક્લિક કરો, પછી તમને તમારો કન્ફર્મેશન નંબર દેખાશે. આ કન્ફર્મેશન નંબર પરથી તમે તલાટી કમ મંત્રી હોલ ટિકિટ/કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
OTP તલાટી કન્ફર્મેશન નંબર વિના :
1. Enter Talati Advt Number
2. તમારી અટક દાખલ કરો
3. તમારું પ્રથમ નામ દાખલ કરો
4. તમારો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો (તલાટી ફોર્મ ભરવા માટે આપેલ મોબાઈલ નંબર)
5. તમારી જન્મદિવસની તારીખ દાખલ કરો
OTP તલાટી કન્ફર્મેશન નંબર વગર 
અહીં ક્લિક કરો
➤ હવે આપેલ ગેટ કન્ફર્મેશન નંબર પર ક્લિક કરો, પછી તમને તમારો કન્ફર્મેશન નંબર દેખાશે. આ કન્ફર્મેશન નંબર પરથી તમે તલાટી કમ મંત્રી હોલ ટિકિટ/કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકો છો .
OJAS Talati Advertisement No :
➤ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ તલાટી કમ મંત્રી દ્વારા વર્ષ 2022 માં કુલ 3437 ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ઓનલાઈન અરજી કરવાની મુદત પૂરી થઈ ગઈ છે. આ તલાટી કમ મંત્રી જાહેરાત  નંબર GPSSB/202122/10 છે . આ સૂચના નંબર ખૂબ જ ઉપયોગી નંબર છે જેની મદદથી વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો તેમનો કન્ફર્મેશન નંબર જાણી શકે છે અને ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.
OJAS માટે મહત્વની ટિપ્સ કન્ફર્મેશન નંબર જાણો
(1) જાહેરાત નંબર દાખલ કરો.
(2) અરજદારનું નામ અને અટક દાખલ કરો
(3) અરજી કરતી વખતે આપેલ (મોબાઈલ નંબર) અને જન્મ તારીખ દાખલ કરો
(4) ગેટ કન્ફર્મેશન નો બટન પર ક્લિક કરવાથી તમને સ્ક્રીન પર તમારો કન્ફર્મેશન નંબર મળશે.
(5) જો ઉમેદવારે એક કરતા વધુ વખત અરજી કરી હોય, તો છેલ્લી માન્ય અરજીનો કન્ફર્મેશન નંબર આપવામાં આવશે.
સ્ત્રોત: https://ojas.gujarat.gov.in
See also  Gujarat Competitive Exam Dates 2022