Sardar Vallabhbhai Patel Wiki, Age, Death, Wife, Family, Biography & More

Nikhil Sangani

Updated on:

Rate this post
sardar vallabhbhai patel

Welcome to your સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જન્મજયંતિ ક્વિઝ

તમારું નામ અંગ્રેજીમાં લખો
સરદાર પટેલ શેનું ભણ્યા હતા?
સરદાર પટેલ નો જન્મ કયા થયો હતો?
સરદાર પટેલ કોને પોતાના ગુરૂ માનતા?
સરદાર પટેલ ના પિતા નુ નામ જણાવો
સ્વતંત્રતા મેળવ્યા બાદ કયુ કામ છે જેનો યશ સરદાર પટેલને જાય છે?
કયો કિસ્સો સરદાર સાહેબની નીડરતા અને સાહસિકતા નો પરીચય કરાવે છે?
સરદાર પટેલના જન્મદિવસને કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે?
સરદાર પટેલનુ સૌથી ઉંચુ સ્મારક ગુજરાતમાં નિર્માણ કરાયું તેનુ નામ શુ?
સરદાર પટેલ ભારતના કયા સર્વોચ્ચ પદ પર રહી ચુક્યા છે?

Sardar vallabhbhai patel Childhood

Sardar Vallabhbhai Patel was born at Baroda into a wealthy family of Parsis on 29 September 1875. His parents were Pritilata Wadia and Dashrathrao Patel. His name was Dhruvaldas Patel.

The Patel were Parsis from the region of Gujarat in the Saurashtra peninsula, which is now part of Gujarat.

Parsis migrated to the UK around the 17th Century, and were known for being traders and scholars. They spoke Gujarati.

United Provinces (Uttar Pradesh) and Bombay Presidency

Sardar Patel is said to have been born in 1875 in a village called Kotradhan, which is now in Jamnagar district, in the state of Gujarat. He was the eighth of nine children born to Govindchandbhai Patel and Sumitsabai.

sardar vallabhbhai patel childwood
Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now

Early Life

Sardar Vallabhbhai Patel was born on 31 October 1875 in Porbandar, Gujarat into the Nizamuddin family, a Hindu Kashtiaan family, which belonged to the Padri caste of the Rajputs.

His father was Mohammedbhai Nizamuddin and mother was Rukhsana Jamnabai.

He had three younger brothers, Abhay, Arun, and Raja.

Sardar Vallabhbhai Patel was two months old when his father died in 1877 and he was brought up by his mother, Rukhsana Jamnabai, and maternal grandmother, Jamiatabai.

During his early years, Sardar Vallabhbhai Patel was encouraged to write poetry.

He received his primary education from Aga Khan School in Ahmedabad.

sardar vallabhbhai patel family

Marriage

Sardar Vallabhbhai Patel’s wife Savita died in 1991.

Their son Manilal Vallabhbhai Patel died in 1999.

Sardar Vallabhbhai Patel was a vegetarian.

Consultants and Advisors on External Affairs and Defence of India:

On March 15, 1947, Sardar Vallabhbhai Patel called a meeting at his residence to discuss a unified solution for the question of the constitution of a constituent assembly in the Indian states of Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Rajasthan and Madhya Pradesh.

Though in favour of self-rule, the Congress party was divided on whether an immediate Constituent Assembly should be established or if it should be deferred till after the elections to the parliament in 1946.

sardar vallabhbhai patel world war 1

World War I

Foreign policy

Domestic affairs

Twentieth Century

Civilian and military

In politics and governance

In culture and literature

Other

Elected Member of Parliament from Amreli, he was elected as a member of Lok Sabha six times (1925, 1926, 1930, 1937, 1942 and 1946), while he had also won the Madhya Pradesh Legislative Assembly seat in the 1952 state assembly election, his final seat in his political career.

Sardar Patel was awarded with Bharat Ratna in 1950, India’s highest civilian honour in recognition of his exceptional and distinguished services to the nation.

He is considered by many to be the ‘Father of the Nation’.

Patel was the world’s first Deputy Prime Minister of India.

Home Minister Under the Raj

The Champaran Movement

“When he was 22, Patel went to Lahore to take part in the inauguration of the first Indian Session of the Imperial Legislative Council. Here, he made friends with leaders like Dewan Basheswari.

“Bentinck told Patel that the Indian people needed self-government in the provinces; that he should write to the provincial assemblies and M.P.s; and that the Commission would draw up a scheme of reforms. While he was waiting to return to India, Patel began sending letters and receiving requests from his political and social friends to come back.

sardar vallabhbhai patel salt satyagrah

The Gujarat Satyagraha

Salt Satyagraha

Moors

Profiling The Indians who changed the world,

Who became great through writing or art

A critical introduction to Indian society from antiquity through modern times, by

Suchitra Vijayaraghavan and Dheeraj Roy

Top 10 of the Young Indians who are Changing The World with their Minds and Work

How the Leader of a Community in India Knows Him or Her Self: “The Leader has the power to decide on the number of followers.” – Sagar Ballal Parsad

Leaders are Visionaries – Vidyalankar’s Search for the Moral Ground

“I believe in Bhagavad Gita and Gandhi-Pavelski theory of World Peace and Conflict Resolution, which calls for mass civil disobedience to tear down the walls dividing humanity into racist cultures.” -Jerry Bialy

Unification of Junagadh State and Bombay State

The unification of Junagadh State and Bombay State were possible by Sardar Vallabhbhai Patel, with the help of the states representatives. The agreement signed by the states delegates was regarding the sharing of areas and revenue between Gujarat and Bombay.

Agreement of Sardar Vallabhbhai Patel & Jaipur State on October 15, 1936, Junagarh-Udaipur & Jaipur-Bikaner States

The Agreement was sign by Sardar Vallabhbhai Patel and the representatives of the Jaipur State. The Agreement stated that the share of the latter (Jaipur State) would be 16,43,219 square miles and that of Gujarat would be 15,09,875 square miles of which 15,09,875 square miles is Marathwada and 20,09,875 square miles of Bombay State.

This also included the Narmada and Likhnadatta districts.

Biography of Bhupendra Patel : 17th Chief Minister of Gujarat

Negotiations with Jinnah and Communal Violence in Punjab

Your experiences and future plans for future

Nand Kumar Patel say :

Bachelor of Laws, Ama Laishram College, Bharuch

Student of Modern Indian History

I represent Bharuch constituency in Gujarat.

We need to cultivate tolerance and progressiveness, else the society will face problems.

I have done 5 years in law and I do practice law from 9:00 am to 5:00 pm in the morning and evening, and from 10:00 am to 5:00 pm.

The Indian National Army problem and Partition Plan

Rev. M. Subbarayan, Writings and Speeches

Doctrine of Secularism

Religion and the Constitution

Why I am against the Uniform Civil Code

What is Independence?

Read More: https://isupdates.org/news/1-000-top-initiatives-in-freedom-struggle-of-sardar-vallabhbhai-patel-exclusive-interview/

“Without self respect, there can be no law and without law, there can be no nation” – Mohandas Karamchand Gandhi

“We don’t want a society that attacks those who have differences of opinion. We want a society in which everyone can express his or her views.

સોના ચાંદી નો આજ નો લાઈવ ભાવ

Assassination Attempt on Gandhi, Death, Memorials.

Google’s Naive Ways to Measure Trust.

Closed-End Funds: Important Information for Bond Investors.

The Cast of Breaking Bad.

Needle in a Haystack: Tracking Sexual Assault Cases.

More than half the country doesn’t know much about Mahatma Gandhi.

Bill McKibben and the New Masses: In Environmentalism, Power, and Politics.

The Psychology of the Political Fringe.

Chris Hayes and Ta-Nehisi Coates on Race in America.

Netflix for Entrepreneurs? What I Learned From My First Business.

My dad was Mohandas Karamchand Gandhi’s secretary.

If you enjoyed this, please consider sharing it with your friends.

sardar vallabhbhai patel satue of unity

What You Should Know About Sardar Vallabhbhai Patel: Important Facts

He was a great unifier

He was best known for his leading role in the integration of over 550 what are now India’s states and the formation of Pakistan

His birthday is celebrate as Rashtriya Ekta Diwas, National Unity Day

He is popularly the Iron Man of India

Iron Man of India- Why?

Some other nicknames for him

He has honored with the Bharat Ratna (India’s highest civilian award)

When did he die?

What was Sardar Vallabhbhai Patel’s

Sardar Vallabhbhai Patel was a great unifier

The patriot said that India was as great as the world’s largest democracy because all it has to make the country great was the

Sardar Vallabhbhai Patel is one of the most controversial leaders of modern India. It is hard to find one’s opinion about the Sardar. Many people may like him and many may dislike him. The personality that became famous as the ‘Iron Man of India’ has been highly regarded as a builder, statesman, politician, diplomat and a fighter.

Sardar Vallabhbhai Patel, affectionately called ‘Sardar Patel’ by the common man, was a member of Indian National Congress and was its Chief Minister for two terms during the period of 1929-1935 and 1940-1946.

People say that he was a great unifier. Sardar Vallabhbhai Patel, India’s first Home Minister and then its first Deputy Prime Minister.

He was the first Deputy Prime Minister of India who put his relationship with the Prime Minister, Jawaharlal Nehru, into practice and signed the historic Declaration of Independence.

Sardar Patel was born in 1875 in Nadiad town of Gujarat, to Vallabhbhai Patel. He had five brothers and four sisters.

વાંચો આજના મહત્વના સમાચારો-તારીખ : 31/10/2021

He is popularly the Iron Man of India

Some other nicknames for him

Sardar Vallabhbhai Patel’s birthday is celebrate as Rashtriya Ekta Diwas, National Unity Day

He was best known for his leading role in the integration of over 550 what are now India’s states and the formation of Pakistan

Sardar Vallabhbhai Patel was born on 1 October 1875 in Gujarat in India. He studied in Haji Ali Dargah as a child and later finished his education from Jai Hind College in Ahmedabad. Patel then joined the Indian National Congress. He was involved with the Nehru-Gandhi family. After Mahatma Gandhi’s assassination, he became Prime Minister of India.

Key Facts About Sardar Vallabhbhai Patel

Patel was the first non-British Indian to become prime minister of India.

Iron Man of India- Why?

Iron Man of India- What?

Sardar Vallabhbhai Patel has so many milestones in his life and in his lifetime that his name is a synonym for notable Indians who have won medals in the Olympics, has climbed the world’s tallest peak, or have taken part in the Winter Olympics.

Read Also: The strength and glory of this Indian cricket legend

Sardar Vallabhbhai Patel was born in North Indian city of Gujarat on October 31, 1875, in an Arab family. In his childhood, his life was a continuous struggle in which his father was a house painter, a daily wage earner.

His mother raised the children of the family with self-sacrifice and took responsibility of them. Sardar Vallabhbhai Patel said,

“My father never asked me why I should not play with my friends.

ગુજરાતના તમામ જિલ્લા અને તાલુકાના નકશા ડાઉનલોડ કરો

Some other nicknames for him

Life

Congress party leader Madan Mohan Malviya said:

Patel was one of the greatest and most significant leaders of the Independence movement.

He served in the Indian National Congress since 1906, and rose to become its president.

He was India’s first deputy prime minister in 1946.

Prime Minister Jawaharlal Nehru said:

Sardar Vallabhbhai Patel was my colleague in the Congress Working Committee, to whom I owe much of my political life, and the first Deputy Prime Minister of India.

When he retired from active politics, he continued to play a crucial role in building of the great nation.

He worked selflessly for the integration of India, which gave the nation its statehood.

He has honored with the Bharat Ratna (India’s highest civilian award)

Iron Man of India“- Why?

“Dr. Patel made it very clear that India’s success had as much to do with unity as with wealth. And he did this by advancing with the government in its efforts to create peace. Not only did he address the many frictions between India and its neighbors, he also encouraged cooperation with many countries in the region, resulting in India’s growing influence in the international community.”

“Sardar Patel remains an important figure in India’s history. In fact, he is a familiar face to all of India.

sardar vallabhbhai patel

When did he die?

What was Sardar Vallabhbhai Patel’s assignment?

How did Sardar Vallabhbhai Patel lead the biggest exercise in the world?

Sardar Vallabhbhai Patel

Sardar Vallabhbhai Patel was born on October 31, 1875. When he was 16 years old, his father died. Sardar Vallabhbhai Patel took the leadership at a very young age to lead the independence struggle for India.

He studied at Almora for 3 years and started political movement for a separate independent India. When India got independence, his political career was going on. Sardar Vallabhbhai Patel was a great and wise leader. Sardar was a statesman of the highest integrity. Vallabhbhai put his entire life in the fight for freedom.

What was Sardar Vallabhbhai Patel’s legacy

Sardar Vallabhbhai Patel was born on October 31, 1875 in Gujarat, India. Patel was known for his accomplishments in nation building and federalism. The central government of India has often termed him the ‘Iron Man of India’ and “Independence King”.

Sardar Vallabhbhai Patel’s office was considered the most important in India during its period of rapid social, political and economic change. When India gained independence in 1947, the country was a British colony for over 250 years, so some thought that the outgoing British would retain many of the constitutional institutions and laws of India.

Sardar Patel was India’s home minister, the government’s top minister.

Answer

RASHTRIYA EKTA DIWAS CERTIFICATE
Thanks for submitting your response!
સરદાર પટેલ શેનું ભણ્યા હતા? વકીલાત
સરદાર પટેલ નો જન્મ કયા થયો હતો? બારડોલી
સરદાર પટેલ કોને પોતાના ગુરૂ માનતા? ગાંધીજી
સરદાર પટેલ ના પિતા નુ નામ જણાવો ઝવેરભાઈ
સ્વતંત્રતા મેળવ્યા બાદ કયુ કામ છે જેનો યશ સરદાર પટેલને જાય છે? દેશી રજવાડાઓનુ એકીકરણ
કયો કિસ્સો સરદાર સાહેબની નીડરતા અને સાહસિકતા નો પરીચય કરાવે છે? જાતે જ ગરમ સળીયાથી ગૂમડું ફોડવુ
સરદાર પટેલના જન્મદિવસને કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ
સરદાર પટેલનુ સૌથી ઉંચુ સ્મારક ગુજરાતમાં નિર્માણ કરાયું તેનુ નામ શુ? સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનીટી
સરદાર પટેલ ભારતના કયા સર્વોચ્ચ પદ પર રહી ચુક્યા છે? નાયબ વડાપ્રધાન

FAQ

Why Sardar Vallabhbhai Patel is famous?

His commitment to national integration in the newly independent country was total and uncompromising, earning him the sobriquet “Iron Man of India”. He is also remembered as the “patron saint of India’s civil servants” for having established the modern All India Services system.

What is the slogan of Sardar Patel?

“Take to the path of dharma – the path of truth and justice. Don’t misuse your valour. Remain united.

When was Vallabhbhai Patel death?

Vallabhbhai Patel was thus one of the chief architects and guardians of India’s freedom and his contribution towards consolidating the freedom of the country remains unrivalled. He died on December 15, 1950, leaving behind a son, Dahyabhai Patel, and a daughter, Maniben Patel.

Who gave title Sardar to Vallabhbhai Patel?

Mahatma Gandhi also is known as ‘Father of the Nation’ was a prominent figure who fought for our country’s independence. He gave Vallabhbhai Patel the title of ‘Sardar’.

Who is known as Iron Man of India?

Sardar Vallabhbhai Patel
Prime Minister Narendra Modi, vice president Venkaiah Naidu and many leaders across India paid their tributes to Sardar Vallabhbhai Patel, remembered as the ‘iron man of India,’ on Tuesday on his death anniversary.

What does Patel mean in English?

The word comes from Gujarati, an Indo-European language spoken in the western Indian state of Gujarat. The Hindu name originally translated to “headman” or “village chief” and was first given to those in positions of leadership.

What is the name of Sardar Vallabhbhai Patel mother?

Ladba Patel
Vallabhbhai Patel/Mothers

Where is Sardar Vallabhbhai Patel statue?

October 31st, 2018, marked the inauguration of the world’s tallest statue – the Statue of Unity, against the backdrop of the dramatic Satpura and Vindhyachal hills in Kevadia, Gujarat. The 182-metre (600 feet aprox.) statue is dedicated to Sardar Vallabhbhai Patel, the architect of independent India.

When did Sardar Vallabhbhai Patel born?

Nadiad
Vallabhbhai Patel/Place of birth

Who is the father of Sardar Vallabhbhai Patel?

Jhaverbhai Patel
Vallabhbhai Patel/Fathers

Why is Sardar Vallabhbhai called Iron Man?

Sardar Vallabhbhai Patel was called the “Iron Man of India” for his unwavering attempts to integrate the princely states into the Indian federation.

How did Vallabhbhai Patel became Sardar?

In 1928 Patel successfully led the landowners of Bardoli in their resistance against increased taxes. His efficient leadership of the Bardoli campaign earned him the title sardar (“leader”), and henceforth he was acknowledged as a nationalist leader throughout India.

Leave a Comment