ગુજરાત 108 માં ભરતી Gujarat GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in

Nikhil Sangani

Updated on:

Rate this post

GVK EMRI Recruitment 2022 | GVK EMRI Gujarat Bharti | ગુજરાત 108 માં ભરતી | GVK EMRI ભરતી 2022 | GVK EMRI Vacancy 2022 –

Emergency Management & Research Institute (EMRI) Ahmedabad has published the notification for recruitment for the post of Various Posts There are a total of Vacancy in GVK EMRI Gujarat Recruitment 2022. has published Advertisement for below mentioned Posts 2022. Other Details like No. Of Posts, Educational Qualification, Age Limit, Selection Process, Application fee and How to Apply are given below. Must Read Official Advertisement than Apply for this Post. Best Of Luck.

Gujarat 108 GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in

WALK IN INTERVIEW FOR SILVASSA

Organization GVK – Emergency Management & Research Institute (EMRI)
Posts Call Center Executive
Educational Qualification BSC / GNM I ANM THAT
Fresher / Experienced
Selection Process Interview Based
Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now

Note : Experienced / Non experienced willing to work at any position in Gujarat

 • LMV license and driving experience required

Interview Process : GVK EMRI Recruitment 2022

interview date: 

 • Date: 23-July-2022 & 25-July-2022

Interview time:

 • 10:00 AM To 12:00 PM

Address :  Ahmedabad- GVK Emergency Management & Research Institute, Gujarat 108 Emergency Management Centre, Naroda – Kathwada Road, Naroda, Ahmedabad

Important Links

Gujarat Rojgar Bharti Melo 2022 @anubandham.gujarat.gov.in

Gujarat GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in

Posts CLINICAL PSYCHOLOGIST
Educational Qualification Msc / Bsc /MA (Clinical Psychology)
Experience: minimum 2 years in clinical counseling
Location: Ahmedabad office
Date : 25-July-2022

Note : Ready to work in shifts

 • Providing telephonic advice,counseling & information

How to Apply Gujarat GVK EMRI Recruitment 2022 ? 

 • Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to the given address in the advertisement.

Selection Process : Interview Based 

 • Interview Date: 25-July-2022
 • Interview time: 10:00 AM To 12:00 PM

Address : GVK Emergency Management and Research Institute Kathwada Road, Nava Naroda, Ahmedabad

Important Links

HelpLine Services

Gvk Emri Phone Number

 • 104 (Health Helpline)
 • 181 (Women Helpline And Rescue Vans)
 • 100 (Police Command And Control Center)
 • 1962 (Veterinary Mobile Clinics)
 • Public Grievance Redressal Helpline
 • Mother And Child Tracking Facilitation Center
 • Specific Segment Oriented Focused Services
 • 102 (Jssk Mother And Child Care Pick Up, Drop Back And Inter Facility Transfer)
 • Mobile Medical Units (Rural Village Health Outreach)
 • Safety Projects ( Road Safety Awareness)
 • Hearse (Mortuary) Van Services ( For The Poor)
 • Gujarat 108 Bharti 2022 For For Driver, Pharmacist & Emergency Medical Technician Posts Details Like Age Limit,
 • Educational Qualification, Selection Process, Application Fee And How To Apply Are Given Below.

For more details: ૦૭૯ ( ૨૨૮૧૪૮૯૬ ) / ૭૨૨૭૯૧૩૧૦૮ / Email: – dipen_sevak@emri.in

 


Emergency Management & Research Institute (EMRI) Ahmedabad has published the notification for recruitment for the post of Various Posts There are a total of Vacancy in GVK EMRI Gujarat Recruitment 2022. has published Advertisement for below mentioned Posts 2022. Other Details like No. Of Posts, Educational Qualification, Age Limit, Selection Process, Application fee and How to Apply are given below. Must Read Official Advertisement than Apply for this Post. Best Of Luck.

Gujarat 108 GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in

WALK IN INTERVIEW FOR SILVASSA

Organization GVK – Emergency Management & Research Institute (EMRI)
Posts Call Center Executive
Educational Qualification Graduate in Any Stream

Basic Knowledge of Computer / Fresher / Experienced

Selection Process Interview Based

Note : Ready to work in Shift

Interview Process : GVK EMRI Recruitment 2022

interview date: 

 • Date: 18-June-2022

Interview time:

 • 10:00 AM To 02:00 PM

Address :  GVK Emergency Management and Research Institute 108- EMRS, Shri Vinoba Bhave Civil Hospital, Silvassa, (D&NH) India.

Important Links

Gujarat GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in

HEALTH ADVICE OFFICER (HAO)

 • Qualification : BSC / GNM / ANM
 • Job Role: Provide online advice from Ahmedabad office Basic Knowledge of Computer
 • Fresher / Experienced
 • Ready to work in Shift

Call Center Executive

 • Qualification: Any Graduate
 • Basic Knowledge of Computer
 • Fresher / Experienced
 • Ready to work in Shift

CLINICAL PSYCHOLOGIST

 • Qualification: Msc / Bsc /MA (Clinical Psychology)
 • Experience: minimum 2 years in clinical counseling
 • Ready to work in shifts
 • Providing telephonic advice,counseling & information Location : Ahmedabad office

How to Apply Gujarat GVK EMRI Recruitment 2022 ? 

 • Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to the given address in the advertisement.

Selection Process : Interview Based 

 • Interview Date: 21 June 2022
 • Interview time: 10:00 AM To 12:00 PM

Address : GVK Emergency Management and Research Institute Kathwada Road, Nava Naroda, Ahmedabad

Important Links

HelpLine Services

Gvk Emri Phone Number

 • 104 (Health Helpline)
 • 181 (Women Helpline And Rescue Vans)
 • 100 (Police Command And Control Center)
 • 1962 (Veterinary Mobile Clinics)
 • Public Grievance Redressal Helpline
 • Mother And Child Tracking Facilitation Center
 • Specific Segment Oriented Focused Services
 • 102 (Jssk Mother And Child Care Pick Up, Drop Back And Inter Facility Transfer)
 • Mobile Medical Units (Rural Village Health Outreach)
 • Safety Projects ( Road Safety Awareness)
 • Hearse (Mortuary) Van Services ( For The Poor)
 • Gujarat 108 Bharti 2022 For For Driver, Pharmacist & Emergency Medical Technician Posts Details Like Age Limit,
 • Educational Qualification, Selection Process, Application Fee And How To Apply Are Given Below.

For more details: ૦૭૯ ( ૨૨૮૧૪૮૯૬ ) / ૭૨૨૭૯૧૩૧૦૮ / Email: – dipen_sevak@emri.in


EXPIRED

 

Gujarat 108 GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in

Organization GVK – Emergency Management & Research Institute (EMRI) Ahmedabad
Posts Medical officer
Educational Qualification BHMS/BAMS

Experienced- Non-Experienced

Selection Process Interview-Based
Interview date 23/05/2022

interview date: 

 • Driver / Call Center Executive: 23/05/2022

Interview time:

 • 10:00 AM To 12:00 PM

Address:  Read Official Advertisement

Important Links

ગુજરાત 108 માં ભરતી Gujarat 108 GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in

GVK EMRI ભરતી 2022 | GVK EMRI ગુજરાત ભારતી | ગુજરાતી 108 માં ભરતી | GVK EMRI ભરતી 2022 | GVK EMRI વેકેન્સી 2022 – ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (EMRI) અમદાવાદે વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી માટેની સૂચના પ્રકાશિત કરી છે GVK EMRI ગુજરાત ભરતી 2022 માં કુલ ખાલી જગ્યાઓ છે. નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. 2022. અન્ય વિગતો જેવી કે પોસ્ટની સંખ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે. આ પોસ્ટ માટે અરજી કરતાં અધિકૃત જાહેરાત વાંચવી આવશ્યક છે. શુભેચ્છા.

Organization GVK – Emergency Management & Research Institute (EMRI) Ahmedabad
Posts Labour Councillor
Educational Qualification 12+ ANM / GNM / BSC
Selection Process Interview-Based
Interview date 23/05/2022
Note: Ready to work day and night shifts
How to Apply ?: 
 • Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to the given address in the advertisement.

Selection Process: Interview Based 

Interview Process: GVK EMRI Recruitment 2022

date: 23/05/2022

time:

10:00 AM To 12:00 PM

Important Links

HelpLine Services

Gvk Emri Phone Number

 • 104 (Health Helpline)
 • 181 (Women Helpline And Rescue Vans)
 • 100 (Police Command And Control Center)
 • 1962 (Veterinary Mobile Clinics)
 • Public Grievance Redressal Helpline
 • Mother And Child Tracking Facilitation Center
 • Specific Segment Oriented Focused Services
 • 102 (Jssk Mother And Child Care Pick Up, Drop Back And Inter Facility Transfer)
 • Mobile Medical Units (Rural Village Health Outreach)
 • Safety Projects ( Road Safety Awareness)
 • Hearse (Mortuary) Van Services ( For The Poor)
 • Gujarat 108 Bharti 2022 For For Driver, Pharmacist & Emergency Medical Technician Posts Details Like Age Limit,
 • Educational Qualification, Selection Process, Application Fee And How To Apply Are Given Below.

For more details: ૦૭૯ ( ૨૨૮૧૪૮૯૬ ) / ૭૨૨૭૯૧૩૧૦૮ / Email: – dipen_sevak@emri.in


EXPIRED

Gujarat 108 GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in

Organization GVK – Emergency Management & Research Institute (EMRI) Ahmedabad
Posts Driver / Call Center Executive
Educational Qualification Driver: 10 Pass

Call Center Executive: Graduate, Basic Knowledge of Computer

Selection Process Interview-Based
Interview date 13/05/2022

Interview Process: GVK EMRI Recruitment 2022

interview date: 

 • Driver / Call Center Executive: 13/05/2022

Interview time:

 • 10:00 AM To 03:00 PM

Address:  Read Official Advertisement

Important Links

ગુજરાત 108 માં ભરતી Gujarat 108 GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in

Organization GVK – Emergency Management & Research Institute (EMRI) Ahmedabad
Posts EMT
Educational Qualification 12+ ANM / GNM / BSC
Selection Process Interview-Based
Interview date 14/05/2022
Note: Ready to work day and night shifts
How to Apply ?: 
 • Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to the given address in the advertisement.

Selection Process: Interview Based 

Interview Process: GVK EMRI Recruitment 2022

Date: 14/05/2022

Time:

10:00 AM To 03:00 PM

Important Links

HelpLine Services

Gvk Emri Phone Number

 • 104 (Health Helpline)
 • 181 (Women Helpline And Rescue Vans)
 • 100 (Police Command And Control Center)
 • 1962 (Veterinary Mobile Clinics)
 • Public Grievance Redressal Helpline
 • Mother And Child Tracking Facilitation Center
 • Specific Segment Oriented Focused Services
 • 102 (Jssk Mother And Child Care Pick Up, Drop Back And Inter Facility Transfer)
 • Mobile Medical Units (Rural Village Health Outreach)
 • Safety Projects ( Road Safety Awareness)
 • Hearse (Mortuary) Van Services ( For The Poor)
 • Gujarat 108 Bharti 2022 For For Driver, Pharmacist & Emergency Medical Technician Posts Details Like Age Limit,
 • Educational Qualification, Selection Process, Application Fee, And How To Apply Are Given Below.

For more details: ૦૭૯ ( ૨૨૮૧૪૮૯૬ ) / ૭૨૨૭૯૧૩૧૦૮ / Email: – dipen_sevak@emri.in


EXPIRED

Gujarat 108 GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in

Organization GVK – Emergency Management & Research Institute (EMRI) Ahmedabad
Posts Madical Officer
Educational Qualification BHMS/ BAMS
Selection Process Interview Based
Interview date 29 April 2022

 

GVK EMRI ભરતી 2022- ઇમર્જન્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (EMRI) અમદાવાદે વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી માટેની સૂચના પ્રકાશિત કરી છે GVK EMRI ગુજરાત ભરતી 2022 માં કુલ ખાલી જગ્યાઓ છે. નીચે દર્શાવેલ પોસ્ટ્સ 2022 માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. અન્ય વિગતો જેમ કે પોસ્ટની સંખ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે. આ પોસ્ટ માટે અરજી કરતાં અધિકૃત જાહેરાત વાંચવી આવશ્યક છે. શુભેચ્છા.

Interview Process : GVK EMRI Recruitment 2022

Date: 

 • 29 April 2022

Time:

 • 10:00 AM To 12:00 PM

Address :  Read Official Advertisement

Important Links

ગુજરાત 108 માં ભરતી Gujarat 108 GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in

Organization GVK – Emergency Management & Research Institute (EMRI) Ahmedabad
Posts EMT
Educational Qualification BSC/ GNM/ ANM
Selection Process Interview Based
Interview date 30 April 2022
Note : Ready to work day and night shifts

How to Apply ?: 

 • Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to the given address in the advertisement.

Selection Process : Interview Based 

Interview Process : GVK EMRI Recruitment 2022

Date: 30 April 2022

Time:

10:00 AM To 12:00 PM

Important Links

HelpLine Services

Gvk Emri Phone Number

 • 104 (Health Helpline)
 • 181 (Women Helpline And Rescue Vans)
 • 100 (Police Command And Control Center)
 • 1962 (Veterinary Mobile Clinics)
 • Public Grievance Redressal Helpline
 • Mother And Child Tracking Facilitation Center
 • Specific Segment Oriented Focused Services
 • 102 (Jssk Mother And Child Care Pick Up, Drop Back And Inter Facility Transfer)
 • Mobile Medical Units (Rural Village Health Outreach)
 • Safety Projects ( Road Safety Awareness)
 • Hearse (Mortuary) Van Services ( For The Poor)
 • Gujarat 108 Bharti 2022 For For Driver, Pharmacist & Emergency Medical Technician Posts Details Like Age Limit,
 • Educational Qualification, Selection Process, Application Fee And How To Apply Are Given Below.

For more details: ૦૭૯ ( ૨૨૮૧૪૮૯૬ ) / ૭૨૨૭૯૧૩૧૦૮ / Email: – dipen_sevak@emri.in


Expired

 

GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in

GVK EMRI Recruitment 2022 | GVK EMRI Gujarat Bharti | ગુજરાત 108 માં ભરતી | GVK EMRI ભરતી 2022 | GVK EMRI Vacancy 2022...

Organization GVK – Emergency Management & Research Institute (EMRI) Ahmedabad
Posts Medical officer / Lab Technician
Educational Qualification Medical officer : BHMS / BAMS

Lab Technician : MLT / DMLT

Fresher / Experienced

Selection Process Interview Based
Interview date 16 & 18/04/2022
Note : Ready to work day and night shifts

GVK EMRI Gujarat Bharti : ગુજરાત 108 માં ભરતી

GVK EMRI ભરતી 2022- ઇમર્જન્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (EMRI) અમદાવાદે વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી માટેની સૂચના પ્રકાશિત કરી છે GVK EMRI ગુજરાત ભરતી 2022 માં કુલ ખાલી જગ્યાઓ છે. નીચે દર્શાવેલ પોસ્ટ્સ 2022 માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. અન્ય વિગતો જેમ કે પોસ્ટની સંખ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે. આ પોસ્ટ માટે અરજી કરતાં અધિકૃત જાહેરાત વાંચવી આવશ્યક છે. શુભેચ્છા.

How to Apply ?: 

 • Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to the given address in the advertisement.

Selection Process :

 • Interview Based

Interview Process : 

Date: 16 & 18/04/2022

Time: 10:00 AM To 12:00 PM

Address :  Read Official Advertisement

HelpLine Services

Gvk Emri Phone Number

 • 104 (Health Helpline)
 • 181 (Women Helpline And Rescue Vans)
 • 100 (Police Command And Control Center)
 • 1962 (Veterinary Mobile Clinics)
 • Public Grievance Redressal Helpline
 • Mother And Child Tracking Facilitation Center
 • Specific Segment Oriented Focused Services
 • 102 (Jssk Mother And Child Care Pick Up, Drop Back And Inter Facility Transfer)
 • Mobile Medical Units (Rural Village Health Outreach)
 • Safety Projects ( Road Safety Awareness)
 • Hearse (Mortuary) Van Services ( For The Poor)
 • Gujarat 108 Bharti 2022 For For Driver, Pharmacist & Emergency Medical Technician Posts Details Like Age Limit,
 • Educational Qualification, Selection Process, Application Fee And How To Apply Are Given Below.
 • 104 (આરોગ્ય હેલ્પલાઇન)
 • 181 (મહિલા હેલ્પલાઇન અને બચાવ વાન)
 • 100 (પોલીસ કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર)
 • 1962 (વેટરનરી મોબાઈલ ક્લિનિક્સ)
 • જાહેર ફરિયાદ નિવારણ હેલ્પલાઇન
 • મધર એન્ડ ચાઈલ્ડ ટ્રેકિંગ ફેસિલિટેશન સેન્ટર
 • ચોક્કસ સેગમેન્ટ ઓરિએન્ટેડ ફોકસ્ડ સેવાઓ
 • 102 (Jssk મધર એન્ડ ચાઇલ્ડ કેર પિક અપ, ડ્રોપ બેક અને ઇન્ટર ફેસિલિટી ટ્રાન્સફર)
 • મોબાઈલ મેડિકલ યુનિટ્સ (ગ્રામ્ય ગ્રામ્ય આરોગ્ય આઉટરીચ)
 • સેફ્ટી પ્રોજેક્ટ્સ ( રોડ સેફ્ટી અવેરનેસ)
 • હર્સી (મોર્ચ્યુરી) વાન સેવાઓ (ગરીબ માટે)
 • ગુજરાત 108 ભારતી 2022 ડ્રાઈવર, ફાર્માસિસ્ટ અને ઇમરજન્સી મેડિકલ ટેકનિશિયન પોસ્ટ માટે ઉંમર મર્યાદા જેવી વિગતો,
 • શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે.

Important Link

 • Read Official Advertisement
 • For more details: ૦૭૯ ( ૨૨૮૧૪૮૯૬ ) / ૭૨૨૭૯૧૩૧૦૮ / Email: – dipen_sevak@emri.in
See also  Rozgaar Bharti Melo Recruitment 2023 Employment Office, Job Fair

Leave a Comment