ગુજરાત ફિમેલ હેલ્થ વર્કર ભરતી | GPSSB FHW Bharti 3137 Female Health Worker Posts 2022 @ojas.gujarat.gov.in

Nikhil Sangani

Updated on:

Rate this post

GPSSB FHW Bharti 2022 | Gujarat Female Health Worker Bharti | ગુજરાત ફિમેલ હેલ્થ વર્કર ભરતી | GPSSB FHW Recruitment 2022 | GPSSB FHW ભરતી 2022 | Gujarat Panchayat Service Selection Board ( GPSSB ) FHW Bharti 2022 , ગુજરાત ફિમેલ હેલ્થ વર્કર ભરતી સમાચાર, New FHW Ojas Bharti, Ojas New Bharti 2022 in Gujarat Government, ગુજરાત ફિમેલ હેલ્થ વર્કર ભરતી ઓફીસીઅલ પરિપત્ર જાહેર. Female Health Worker Bharti 2022 Gujarat And Ojas Bharti 2022 For Gujarat Candidates.

GPSSB FHW Bharti 2022 | Gujarat Female Health Worker Bharti | ગુજરાત ફિમેલ હેલ્થ વર્કર ભરતી | GPSSB FHW Recruitment 2022 | GPSSB FHW ભરતી..

Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now

GPSSB FHW Bharti 2022

Hey, Good News For Job Seekers of Gujarat. Recently Revenue Department of Gujarat State (ગુજરાત પંચાયત) has Released Notice (પરિપત્ર) Regarding Upcoming Revenue FHW Bharti Class – 3 in Various Gram Panchayat.

See also  GPSSB Call Letters 2022 | ojas.gujarat.gov.in

Dear Candidates, If you are waiting for a job in Gujarat Government or Looking For New Ojas Bharti or GPSSB FHW Bharti then this is a Good Opportunity for you.

Gujarat Secondary Service Selection Board (GPSSB ) will publish employment news about Gujarat FHW Recruitment on the Official Website @https://gsssb.gujarat.gov.in OR Ojas. Applicants Can Get the Complete Details of GSSSB FHW Jobs.

GPSSB FHW Bharti | GPSSB Recruitment 2022

Job Recruitment Board Gujarat Panchayat Service Selection Board ( GPSSB )
Advertisement No 16/2021-22
Post Female Health Worker – FHW Gujarat
Vacancies 3137+
Type of Job Panchayat Jobs
Starting Date 26/04/2022
Last Date 10/05/2022
Job Location Across Gujarat State
Job Type Gujarat Govt Jobs
Application Mode Online Through ojas.gujarat.gov.in
Official Website http://gpssb.gujarat.gov.in/

આ ભરતી બાબત ને પરીક્ષા તથા અભ્યાસક્રમ જાહેર કરવાની તમામ સત્તાઓ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળને આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ ફિમેલ હેલ્થ વર્કર ભરતી ની તમામ પ્રક્રિયા 31 ડિસેમ્બર 2022 પહેલા પૂર્ણ કરવાની રહેશે.

See also  GPSSB Mukhya Sevika Bharti 2022 | મુખ્ય સેવિકા ભરતી 225 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

Gujarat GPSSB FHW Bharti Job Vacancy 2022 Details

 • Total of 3137+ Posts

Eligibility Criteria GPSSB FHW Bharti

Education Qualification GPSSB FHW Bharti

 • Read in official notification useful below link.

Age Limits

 • Minimum 18 Years
 • Maximum 36 Years
 • A candidate shall not be less than 18 years and not be more than 36 years of age

Gujarat FHW Salary /Pay Scale

 • salary/ pay scale for FHW salary is 19950/-.

Female Health Worker Bharti 2022 Gujarat Selection Procedure

 1. Examination

Application Fee

 • Rs.100/- + Rs.12/- (Postal Charges)

How to Fill up Gujarat FHW Online Form 2022

 1. The Candidates Should Visit Official Website @https://ojas.gujarat.gov.in/
 2. Next, Find & Download the Advertisement and Check Eligibility Criteria Very Carefully.
 3. Select the Desired Post from Online Application Section and Click on the Apply Now Button.
 4. Fill Registration Along with Some Basic Information Like Name, Date of Birth, Caste, Etc. With Registered Mobile Number and Email.
 5. Pay Application Fee Through Online or Offline.
 6. Then Upload Photo, Sign & Photo Identity Card.
 7. Last, Submit the Application Form & Download or Take a Printout For Future Use.
See also  UGVCL Recruitment Apply online for 56 Graduate Apprentice Posts
Important Links
FHW Official Advertisement Click Here
Official Notification Click Here
Official Website Check Here

Gujarat FHW Syllabus 2022

The syllabus for the FHW exam 2022 is given here, you can check the total number of questions, total number or marks and total time to complete your papers with OMR based exam. You have to complete your exam in the limited time periods given here.

 • Number of question – 100
 • Total time of exam – 1 Hour.
 • Total marks – 100

GPSSB Female Health Worker Recruitment 2022 – FAQs

Q. When will the online application process for the GPSSB Female Health Worker (FHW)?

Ans. Candidates can apply online for GPSSB Female Health Worker (FHW) from 26-04-2022.

Q. What are the number of vacancies for the Female Health Worker (FHW)?

Ans. There are 3137 vacancies for Female Health Worker (FHW)

Q. What is the GPSSB Female Health Worker (FHW)

Ans. Candidates will be selected on the basis of a written exam and an interview round.

Q. What is the application fee for GPSSB Female Health Worker (FHW) 

Ans. The application fee for GPSSB Female Health Worker (FHW) Class – III Recruitment 2022 is provided in the article.

Leave a Comment