બેંકમાં બમ્પર વેકેન્સી: 63,000 રૂપિયા મળશે પગાર, પરંતુ આ રીતે કરવી પડશે અરજી

Nikhil Sangani

Rate this post

BOI PO Recruitment 2023: બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (BOI) એ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા ઇન બેન્કિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સ (PGDBF)- પ્રોજેક્ટ નંબર 2022-23/ પાસ કર્યા પછી jMGS-I માં પ્રોબેશનરી ઓફિસર્સ (PO) ની ભરતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. 3. લાયક ઉમેદવારો Bank of India PO Recruitment 2023 માટે 11 ફેબ્રુઆરી, 2023 થી શરૂ થતી વેબસાઈટ bankofindia.co.in પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. BOI PO ભરતી 2023 થી સંબંધિત તમામ વિગતો નીચે આપેલ છે.

BOI Recruitment 2023

Recruitment Organization Bank of India (BOI)
Post Name Probationary Officer (PO)
Advt No. Bank of India PGDBF 2022-23/3
Vacancies 500
Salary/ Pay Scale JMGS-I (Jr. Management Grade-I)
Job Location All India
Last Date to Apply February 25, 2023
Mode of Apply Online
Category Bank of India Recruitment 2023
Official Website bankofindia.co.in
See also  SSC 70000 Upcoming Recruitment 2022 Notification

Post Details

Total No. of Posts:

 • 500

Educational Qualification

Post Name Vacancy Qualification
Credit Officer 350 Graduate in Any Stream
IT Officer 150 B.Tech/ PG in CS/ ECE/ IT OR DOEACC ‘B’ Level

Application Fees

Category Fees
Gen/ OBC/ EWS Rs. 850/-
SC/ ST/ PwD Rs. 175/-
Mode of Payment Online

Age Limit

Name of the Post Age Educational Qualifications
Credit Officers As GBO – JMGS-I 20 to 29 years A Degree (Graduation) in any discipline from a University recognized by the Govt. Of India or any equivalent qualification recognized as such by the Central Government. The candidate must possess a valid Mark-sheet / Degree Certificate that he/ she is a graduate on the day he/she registers and indicate the percentage of marks obtained in Graduation while registering online
IT Officer As Specialist in JMGS-I 20 to 29 years a) 4-year Engineering/ Technology Degree in Computer Science/ Computer Applications/ Information Technology/ Electronics/ Electronics & Telecommunications/ Electronics & Communication/ Electronics & Instrumentation
OR
b) A graduate degree in any discipline AND Post Graduate Degree in Electronics/ Electronics & Tele Communication/ Electronics & Communication/ Electronics & Instrumentation/ Computer Science/ Information Technology/ Computer Applications OR C) A Graduate degree in any discipline AND having passed DOEACC ‘B’ level
 • The age limit for this recruitment is 20-29 Years. The crucial date for the calculation of the age is 1.2.2023. The age Relaxation will be given as per the Rules of the Government for the bank of India boi po.
See also  The Statue of Unity- 360° Video of STATUE OF UNITY

BOI PO Recruitment 2023 Selection Process

The Selection Process includes the following Stages for India boi po recruitment 2023:

 • Online Written Exam- 225 Marks
 • Group Discussion (GD)- 40 Marks
 • Personal Interview (PI)- 60 Marks
 • Document Verification
 • Medical Examination

BOI PO Recruitment 2023 Exam Pattern

 • Negative Marking: 1/4th
 • Time Duration: 3 Hours 30 Minutes
 • Mode of Exam: Computer-Based Test (CBT)
Sr. No. Name of the Tests No. of questions Maximum Marks Duration
1. English Language 35 40 40 minutes
2. Reasoning and Computer Aptitude 45 60 60 minutes
3. General/ Economy/ Banking Awareness 40 40 35 minutes
4. Data Analysis & Interpretation 35 60 45 minutes
4. English Descriptive paper (Letter Writing & Essay) 2 25 30 minutes

How to Apply?

 • Check the eligibility from the BOI PO Notification 2023
 • Click on the Apply Online Link given below or visit the website bankofindia.co.in
 • Fill out the application form
 • Upload the required documents
 • Pay Fees
 • Print the Application Form
See also  PDIL Recruitment 2022 for 132 Posts

Important Dates

Event Date
Apply Start February 11, 2023
Last Date to Apply February 25, 2023
Exam Date Notify Later
BOI PO Recruitment 2023 Notification PDF Notification
BOI PO Recruitment 2023 Apply Online Apply Online
Bank of India (BOI) Official Website Bank of Inda

FAQs

 • How to apply for Bank of India PO Recruitment 2023?

Apply Online from the website bankofindia.co.in

 • What is the last date to apply for BOI PO Recruitment 2023?

February 25, 2023